toggle navigation

Privacyverklaring

Massage Praktijk Gewoon Gitte, gevestigd aan Zwartsstraat 5, 8441 GH Heerenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In het kort

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van start gegaan. Middels deze wet is iedereen die persoonsgegevens verwerkt hierbij verplicht aan te geven;

 • Welke persoonsgegevens er van u worden verwerkt;
 • Waarom deze worden verwerkt;
 • Hoelang ze worden bewaard;
 • Wat uw rechten zijn m.b.t. eventuele wijzigingen/verwijdering/inzage van deze persoonsgegevens;
 • Hoe deze worden beveiligd

Massage Praktijk Gewoon Gitte vindt (uw) privacy belangrijk en zal er daarom voor zorgen dat de door u verstrekte (persoons)gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Massage Praktijk Gewoon Gitte, als uw behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO, Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Persoonsgegevens die Massage Praktijk Gewoon Gitte verwerkt

Massage Praktijk Gewoon Gitte verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. (Bijvoorbeeld informatie van uw huisarts). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Massage Praktijk Gewoon Gitte verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Medische/overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch.

Massage Praktijk Gewoon Gitte waarborgt zorgvuldig uw veiligheid, dit betekent:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • Als uw behandelende therapeut heeft Massage Praktijk Gewoon Gitte als enige toegang tot de gegevens in uw dossier;
 • Massage Praktijk Gewoon Gitte heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Massage Praktijk Gewoon Gitte of de administrateur, een factuur kan opstellen;
 • Als Massage Praktijk Gewoon Gitte vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zult u altijd eerst geïnformeerd worden en expliciet uw toestemming worden gevraagd.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Check uw verzekering of u hiervoor in aanmerking komt. Het geldt alleen voor de Shiatsu en Voetreflexologie, voor de andere behandelingen is er geen vergoeding mogelijk.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'behandeling natuurgeneeskunde', of 'psychosociaal consult'
 • De kosten van het consult

Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens

U bent niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens met mij te delen. Helaas kan Massage Praktijk Gewoon Gitte u niet van dienst zijn zonder bepaalde persoonsgegevens. Lees hieronder waarom.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Massage Praktijk Gewoon Gitte persoonsgegevens verwerkt

Massage Praktijk Gewoon Gitte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen, e-mailen of op een andere manier te corresponderen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor het uitvoeren van de juiste behandeling

Hoe lang Massage Praktijk Gewoon Gitte persoonsgegevens bewaart

Massage Praktijk Gewoon Gitte bewaart de gegevens van het cliëntendossier, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Massage Praktijk Gewoon Gitte deelt in principe uw persoonsgegevens niet met derden, maar maakt wel gebruik van diensten van derden. Het kan dus gebeuren dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, maar enkel als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze derden zijn in ieder geval:

 • Een computerbedrijf die zorg draagt voor mijn website
 • Administratiebedrijf, die de boekhouding verzorgt
 • Samenwerking met fysiotherpeuten/collega‚Äôs

Cookies

Massage Praktijk Gewoon Gitte gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Voor vragen over mijn privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met mij opnemen via .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage/wijziging/verwijdering door u is gedaan, kan Massage Praktijk Gewoon Gitte u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Massage Praktijk Gewoon Gitte wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Hoe Massage Praktijk Gewoon Gitte persoonsgegevens beveiligd

Massage Praktijk Gewoon Gitte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Massage Praktijk Gewoon Gitte heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beveiligen:

 • Uw gegevens worden opgeslagen op de computer, beveiligd met een wachtwoord/virusscanner
 • Correspondentie via de mail wordt verstuurd middels een beveiligde SSL verbinding

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op de website of mail naar

Links naar andere websites

Op mijn website treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites. Massage Praktijk Gewoon Gitte wil u er op wijzen dat deze privacyverklaring niet van toepassing is op websites van derden. Massage Praktijk Gewoon Gitte staat dan ook niet in voor hun privacybeleid. Het is verstandig de privacyverklaring van deze websites door te nemen, alvorens u er gebruik van gaat maken.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Massage Praktijk Gewoon Gitte. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens:

Massage Praktijk Gewoon Gitte
Zwartsstraat 5
8441 GH Heerenveen

Tel. 06 10902098

Laatste wijziging: 30 juli 2018

© Massage Praktijk Gewoon Gitte | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Gemaakt door Appelpit.nl