toggle navigation

pdf_thumb

Algemene voorwaarden
MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE

Massagetherapie | Shiatsu | Manuele lymfedrainage | Triggerpoint Reset Methode | Retraites | Workshops

(Versie februari 2020)

MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE stelt zich graag aan jou voor!
MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE is een eenmanszaak, gedreven door Gitte Borsboom en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60642491.

MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE
Gitte Borsboom
Zwartstraat 5
8441 GH HEERENVEEN

www.gewoongitte.nl
E. | info@gitteborsboom.nl

M. | 06 10 90 20 98


Inleiding

MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE richt zich met name op het helpen van mensen – zowel individueel als in groepsverband – met gezondheidsklachten gezond, fit en pijnvrij te worden. Dit wordt bewerkstelligd door middel van behandeling, advisering, training en coaching, alles in de meest ruime zin van het woord.

MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden gelden voor zowel consumenten als zakelijk afnemers (bedrijven). Daar waar specifieke bepalingen enkel gelden voor de ene of de andere doelgroep, zal dit altijd uitdrukkelijk worden vermeld.

Hieronder worden allereerst de begrippen toegelicht die je in dit document leest, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Verder lees je in de artikelen onder welke voorwaarden MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE haar diensten en/of producten levert.

Voor de leesbaarheid van het document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij- en wij-vorm te schrijven.

1. Definities

 1. Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod - al dan niet mondeling - die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 2. Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kunt maken van het herroepingsrecht.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Koop op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals telefonische of digitale verkoop.
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE ter beschikking stelt die jij kunt invullen wanneer je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht.
 7. NGS: Nederlands Genootschap voor Sportmassage.
 8. NVST: Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten.
 9. Offerte: Elke aanbieding van MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE die aan jou wordt gedaan naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 10. Opdracht: De dienstverlening of het product dat door MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE geleverd wordt.
 11. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (consument) of rechtspersoon (bedrijf) met wie MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE de overeenkomst sluit.
 12. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst of product MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
 13. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE geen invloed kan uitoefenen en waardoor MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.
 14. Partijen: MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE en jij samen.
 15. RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
 16. Schriftelijk: Alle communicatie tussen MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.
 17. Vergoeding: Het tarief dat wij voor de opdracht is afgesproken.
 18. Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg.

2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere (toekomstige) aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE waarop MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening met jou.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten of verlengingen van de opdracht.
 4. Door de volgende zaken verklaar jij dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat:
  1. (online) ondertekening of goedkeuring van een offerte of overeenkomst (waarbij de voorwaarden zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze voorwaarden); of
  2. schriftelijk goedkeurende opdrachtverstrekking (waarbij de voorwaarden vooraf zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze voorwaarden); of
  3. mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking.
 5. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden en zal terstond een versie nazenden.
 6. Als er onduidelijkheid bij jou bestaat over de uitleg van één of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ (dus wat er oorspronkelijk is bedoeld) van deze voorwaarden.
 7. Als een of meerdere artikelen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijven de andere artikelen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 8. We zullen vervolgens samen overleggen om nieuwe artikelen ter vervanging van de nietige of vernietigde artikelen af te spreken. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het doel en de strekking van de oorspronkelijke artikelen.

3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na jouw (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van het aanbod van MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE, inclusief deze algemene voorwaarden. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.
 2. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
 3. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Alle offertes en prijsopgaven door MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE zijn geheel vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij ook een termijn van aanvaarding is gesteld.
 5. Eveneens heeft MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren. Jij hebt, nadat dit kenbaar is gemaakt, 7 dagen het recht om af te zien van de overeenkomst. Een jaarlijkse indexering, maar ook indien aantoonbaar inkoopprijzen zijn verhoogd, zijn altijd redenen tot een prijswijziging en geven jou niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 6. De in de offerte vermelde prijzen zijn vrijgesteld van Btw.
 7. Als jouw aanvaarding op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE anders aangeeft.
 8. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 9. Jij bent verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledige aanlevering van gegevens en informatie waarop MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE het aanbod baseert.

4. De uitvoering van de overeenkomst

 1. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
 2. Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE.
 3. Van jou wordt volledig commitment verwacht, omdat dit noodzakelijk is voor het welslagen van de behandelingen.
 4. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. De behandeltrajecten die MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE uitvoert, kunnen tot (neven)effecten leiden. Denk hierbij aan dat jij meer leiderschap toont, kiest voor jezelf tot en met het verbeteren (of verbreken) van relaties of het aangaan van een nieuwe functie. Mochten deze beslissingen/eigen initiatieven van jou op enigerlei wijze negatieve gevolgen hebben, dan kan MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld (indirecte en gevolgschade is uitgezonderd: zie verder artikel 10).
 6. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.
 7. De looptijd van de dienstverlening verschilt van 1 uur (massagebehandeling), een of enkele dagen (retraites, workshops) tot enkele weken/maanden (trajecten). De duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.

5. Behandelingen

 1. Behandeling is alleen mogelijk op basis van een afspraak. De behandelingen worden in overleg met jou ingepland.
 2. Bij het maken van een eerste afspraak wordt je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e- mailadres (ten behoeve van correspondentie) gevraagd. Je ontvangt afspraakbevestigingen, facturen en afspraakherinneringen op het door jouw opgegeven e-mail adres.
 3. Voorafgaand aan een traject wordt er door MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE een intakegesprek met je gehouden, waarbij aan de hand van een vragenlijst jouw klachten worden geïnventariseerd en de benodigde (medische) informatie van jou kan worden verkregen.
 4. Als je onder behandeling bent van een arts, fysiotherapeut en/of enig andere specialist en/of als je medicijnen gebruikt, ben je zelf verantwoordelijk om degene bij wie je wordt behandeld te raadplegen of je gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 5. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE adviseert je wanneer jij een (lichamelijke) klacht hebt waarvoor je nog niet eerder bent behandeld, om eerst met de huisarts of specialist te overleggen.
 6. De behandelingen van MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE komen nimmer in de plaats van reguliere behandelwijzen en door MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel over competentie of bij contra-indicaties kan MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE afzien van het geven van een behandeling en je - indien nodig - doorverwijzen (/terugverwijzen) naar de huisarts of specialist.
 7. Er zijn absolute contra-indicaties wanneer géén behandeling kan worden toegepast. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE zal de je hierop wijzen.

6. Inschakelen van derden

 1. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien de opdrachtgever derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE zo nodig communiceren.

7. Betaling(voorwaarden)

 1. Facturen ontvang je digitaal, tenzij er een losse boeking plaatsvindt , want daarbij dien je per pin te betalen.
 2. Een cadeaubon van MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE is enkel inwisselbaar voor los consult/losse behandelingen en is geldig tot 1 jaar na uitgifte.
 3. Facturatie en betaling gebeurt altijd voorafgaand aan een traject of na afloop van een los consult/losse behandeling, tenzij partijen hier van te voren andere afspraken over hebben gemaakt.
 4. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE houdt bij facturen een betaaltermijn aan van 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
 5. De eventuele kosten die MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., zijn inbegrepen, tenzij uit het aanbod anders blijkt.
 6. Als jij de betalingstermijn hebt overschreden, dan ben jij van rechtswege in verzuim. Jij bent dan een rente verschuldigd van 2% per maand (waarbij de gedeelte van een maand als gehele maand zal worden aangemerkt). De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer je binnen 14 dagen nog niet aan de verplichtingen hebt voldaan, ben je vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 8. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.
 9. Indien hetgeen in lid 7, zich voordoet, heeft MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE het recht de kosten die dit met zich meebrengt, naar jou door te voeren.
 10. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op jou worden verhaald.
 11. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE het recht de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat je niet van jouw betaalverplichting.
 12. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 13. Als je een bestaande klant bent, kan MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

8. Ontbinding, opschorting en annulerings(voorwaarden)

 1. Zowel jij als MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;
  1. een verzoek tot faillissement;
  2. (voorlopige) uitstel van betaling;
  3. of schuldsanering;
  wordt ingediend, zonder enige verplichting van MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 2. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit alle tot dan toe gemaakte kosten en de redelijke kosten van gederfde winst.
 3. (Online) Programma/traject
  Bij het volgen van een programma/traject, geldt het volgende:
  Voor het deelnemen aan een programma/traject is 100% commitment gevraagd. Annulering is tijdens de looptijd van een traject niet mogelijk. Als jij om welke reden dan ook zelf besluit te stoppen, is er geen restitutie van het afgesproken totaalbedrag mogelijk.
  MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE heeft bij annulering voor aanvang van het behandeltraject (dat wil zeggen er zijn nog geen handelingen gestart het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, die bestaan uit:
  1. Annulering binnen 24 uur: 30% van het totaalbedrag;
  2. Annulering tussen 1 week en 24 uur: 20% van het totaalbedrag;
  3. Annulering tussen 1 en 2 weken: 10% van het totaalbedrag.
  Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen na het annuleren te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven. De toegang tot de online omgeving en eventuele andere systemen, zal worden ontzegd.
 4. In zeer bijzondere situaties, enkel door MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE aan te merken, kan in onderling overleg een traject worden geannuleerd.
 5. Het afzeggen van een losse boeking/afspraak (ook binnen een traject) kan kosteloos tot 24 uur van te voren. Binnen deze 24 uur heeft MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera. Alleen MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE kan hierover met jou alternatieve afspraken maken.
 6. Tickets/Events/Workshops/Masterclass/Training/Webinar/(Online) materiaal Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan ticket voor een nieuwe datum).
 7. Wanneer jij (of jouw vervanger) op de dag van het event/workshop/masterclass/training/ webinar zonder afmelding niet aanwezig bent, wordt dit beschouwd als annulering. Het is dan niet meer mogelijk om deel te nemen op een andere datum of een ander event/workshop/masterclass/ training/webinar te bezoeken.
 8. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.
 9. Is MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

9. Herroepingsrecht en uitsluiting herroepingsrecht

NB. Dit artikel geldt uitsluitend voor consumenten.

 1. Bij de koop op afstand van diensten of producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Wanneer je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, kenbaar te maken aan MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE.
 3. Als je een bedrag betaald hebt, zal MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
 4. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door jou is gebruikt tenzij de je nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 5. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE kan jouw herroepingsrecht uitsluiten voor diensten en producten zoals hierna omschreven.
 6. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 7. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor te leveren diensten die direct worden geleverd, voor zover:
  - de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming door jou; en
  - jij hebt verklaard dat je daarmee afstand doet van het recht van ontbinding.
 8. van jouw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (oftewel maatwerk producten).

10. Overmacht

 1. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens jou als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Als MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren. Je bent verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. In geval van overmacht zal MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE zich naar redelijkheid inspannen om je desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

11. Aansprakelijkheid

De leden 1 t/m 6 gelden alleen voor zakelijke afnemers:

 1. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE is uitsluitend aansprakelijk voor toerekenbare, directe schade.
 2. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE aansprakelijk tot de factuurwaarde, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE is bovendien slechts aansprakelijk indien je aantoont schade te hebben geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).
 4. Aansprakelijkheid van MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 6. Bovenstaande leden gelden in alle gevallen tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE.

Leden 7 t/m 11 gelden uitsluitend voor consumenten:

 1. Je bent te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het geestelijke en lichamelijke welbevinden tijdens en na het gebruik van de diensten & producten van MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE en kan MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE niet aansprakelijk stellen voor het correct dan wel incorrect toepassen van alle aan MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE gerelateerde diensten.
 2. Indien MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:
  1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dan wel de gegevens die door jou ter hand zijn gesteld;
  2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  3. fouten of tekortkomingen van door of namens MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE ingeschakelde derden;
  4. Overmachtsituaties;
  tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE slechts aansprakelijk voor het bedrag dat de verzekeraar uitkeert en mocht dit onverhoopt niet zo zijn, tot vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 4. Aansprakelijkheid van MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is geheel uitgesloten.
 5. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE of er een wettelijke verplichting hiertoe geldt, is de aansprakelijkheid van MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE tot de vergoeding van MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van door MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE ingeschakelde derden, ongeacht of deze derden op advies of met toestemming van de opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 7. Je vrijwaart MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE hiertegen en stelt MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

12. Welzijn

 1. Je verklaart jezelf voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de aard en inhoud van de desbetreffende diensten van MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE.
 2. Als je twijfelt of het gepast is om deel te kunnen (blijven) nemen aan een dienst, uit oogpunt van zijn/haar welzijn, is het oordeel van MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE doorslaggevend.

13. Intellectuele Eigendomsrechten

Je mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door of namens MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE geproduceerde methoden, adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest (al dan niet met inschakeling van derden) verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren.

14. Klachten

 1. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE doet er alles aan om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen en je zo goed mogelijke te behandelen.
 2. Mocht je desondanks toch een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan zul je MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE hiervan binnen een week schriftelijk in kennis moeten stellen, zodat er gezamenlijk op korte termijn naar een oplossing kan worden gezocht.
 3. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE is aangesloten bij de NVST, NGS en RBCZ.
 4. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE zal eerst de klacht proberen minnelijk op te lossen. Mochten wij samen niet tot een tevreden afhandeling komen, dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie of klachtenfunctionaris van de NVST of van het NGS, of indien het gaat om een tuchtklacht bij het Tuchtcollege Complementaire Zorg van de RBCZ, waarmee MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE voldoet aan de eisen die de Wkkgz stelt.
 5. Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 6. Klachten over geleverde diensten kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

15. Geheimhouding en privacy/AVG

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
  1. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
  2. de informatie algemeen bekend wordt;
  3. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 4. Persoonsgegevens die MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE verwerkt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

16. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

 1. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.
 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. MASSAGE PRAKTIJK GEWOON GITTE behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.
 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval je een buitenlandse opdrachtgever bent.

© Massage Praktijk Gewoon Gitte | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Gemaakt door Appelpit.nl