toggle navigation

Algemene voorwaarden Massage Praktijk Gewoon Gitte

Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage in de praktijk en staan vermeld op de website: www.gewoongitte.nl/algemenevoorwaarden.php

Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Massage Praktijk Gewoon Gitte: een massage praktijk voor therapeutische- massagetherapie, gevestigd in Heerenveen, aan 8441 GH de Zwartsstraat 5, Kamer van Koophandel, nummer 60642491 en aangesloten bij de NVST beroepsvereniging, (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten) en geregistreerd bij de RBCZ koepelorganisatie (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en het TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Cliënt: Ieder natuurlijk persoon/cliënt die met Massage Praktijk Gewoon Gitte een overeenkomst is aangegaan voor het, tegen betaling, laten verrichten van Behandelingen.

Behandeling (en): Een overeenkomst tussen Cliënt en Massage Praktijk Gewoon Gitte, waarbij tegen betaling door de Cliënt, een behandeling wordt gegeven door Massage Praktijk Gewoon Gitte.

Toepasselijkheid

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Behandelingen aangegaan met particulieren/cliënten.

3. Alle Behandelingen worden uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Massage Praktijk Gewoon Gitte schriftelijk is bevestigd.

Behandelingen

4. Behandeling is alleen mogelijk op basis van afspraak. De Behandelingen worden in overleg met de Cliënt ingepland.

5. Bij het maken van een eerste afspraak wordt uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres (ten behoeve van correspondentie) gevraagd. De Cliënt ontvangt afspraakbevestigingen, facturen en afspraakherinneringen op het door de Cliënt opgegeven e-mail adres.

6. Voorafgaand aan de eerste Behandeling wordt er door Massage Praktijk Gewoon Gitte een intakegesprek gehouden met de Cliënt, waarbij aan de hand van een vragenlijst de klachten worden geïnventariseerd en de benodigde (medische) informatie van de Cliënt kan worden verkregen.

7. Indien de Cliënt onder behandeling is van een arts, fysiotherapeut en/of enig andere specialist en/of indien de Cliënt medicijnen gebruikt, dient de Cliënt degene bij wie hij/zij wordt behandeld te raadplegen of hij/zij gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.

8. Massage Praktijk Gewoon Gitte adviseert de Cliënt wanneer hij/zij een (lichamelijke) klacht heeft waarvoor hij/zij nog niet eerder is behandeld, om eerst met de huisarts of specialist te overleggen.

9. De behandelingen van Massage Praktijk Gewoon Gitte komen nimmer in de plaats van reguliere behandelwijzen en door Massage Praktijk Gewoon Gitte worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel over competentie of bij contra-indicaties kan Massage Praktijk Gewoon Gitte afzien van het geven van een Behandeling en de Cliënt indien nodig doorverwijzen (/terugverwijzen) naar de huisarts of specialist.

10. Er zijn absolute contra-indicaties wanneer géén Behandeling kan worden toegepast. Gewoon Gitte zal de Cliënt hierop wijzen.

11. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de Behandelingen die Massage Praktijk Gewoon Gitte aanbiedt. Bij ongewenst contact wordt de Behandeling acuut afgebroken en zullen er geen nieuwe afspraken meer worden gemaakt. De kosten van de (geplande) Behandeling worden in dat geval wel in rekening gebracht.

12. Bij Massage Praktijk Gewoon Gitte is goede hygiëne belangrijk, dit wordt tevens van de Cliënten verwacht.

Verplichtingen Cliënt

13. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens de intake aan Massage Praktijk Gewoon Gitte verstrekt, zodat de Behandeling zo verantwoord en veilig mogelijk kan worden uitgevoerd. Bij wijzigingen in de situatie van de Cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan Massage Praktijk Gewoon Gitte door te geven.

Vertrouwelijkheid

14. Alle informatie die tijdens een intakegesprek of Behandeling door de Cliënt wordt gegeven, wordt vertrouwelijk behandeld en wordt nooit zonder de schriftelijke expliciete toestemming van de Cliënt aan derden verstrekt. De privacyverklaring van Gewoon Gitte ligt ter inzage op de praktijk en staat vermeld op de website van Gewoon Gitte (www.gewoongitte.nl/privacyverklaring.php).

Annulering

15. Afspraken kunnen tot 24 uur op werkdagen voorafgaand aan de afspraak door de cliënt kosteloos worden geannuleerd. Indien er te laat wordt afgezegd zal het volledige bedrag van de behandeling in rekening worden gebracht.

16. Indien de Cliënt niet verschijnt op de geplande Behandeling "no show" (niet verschenen zonder bericht) wordt de gehele behandeling in rekening gebracht.

17. Bij annulering van een geplande Behandeling door Massage Praktijk Gewoon Gitte wordt de Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Hiervoor in de plaats wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe Behandeling gepland. Uiteraard zijn hieraan geen kosten voor zowel Massage Praktijk Gewoon Gitte als de Cliënt verbonden.

Betalingen

18. Het is alleen mogelijk om met de pin te betalen.

Vergoedingen door zorgverzekeraar

19. Behandelingen die bestaan uit shiatsu en voetreflexologie worden mogelijk geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar van de Cliënt. De andere behandelingen worden niet vergoed.

20. De factuur wordt per mail naar de Cliënt toegestuurd. De Cliënt dient deze factuur zelf in te indienen bij zijn/haar zorgverzekeraar. De Cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om zich voorafgaand aan de (eerste) Behandeling op de hoogte te stellen van de eigen verzekeringspolis en de verzekeringsvoorwaarden. De zorgverzekeraar kan informatie geven of en hoeveel er per Behandeling wordt vergoed.

Tariefwijzigingen

21. Massage Praktijk Gewoon Gitte behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven tussentijds aan te passen.

Cadeaubon

22. Een cadeaubon van Massage Praktijk Gewoon Gitte is (alleen) inwisselbaar voor Behandelingen en is geldig tot één jaar na uitgifte.

Aansprakelijkheid

23. Massage Praktijk Gewoon Gitte is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen.

24. De Cliënt maakt uit vrije wil gebruik van de diensten van Massage Praktijk Gewoon Gitte. Behoudens opzet en/of grove schuld is Massage Praktijk Gewoon Gitte niet aansprakelijk voor enige schade van de Cliënt, uit welke hoofde dan ook, die uit deelneming aan de Behandeling voortvloeit.

Klachtenregelingen en tuchtrecht

25. Massage Praktijk Gewoon Gitte spant zich in de Cliënt zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen en Massage Praktijk Gewoon Gitte voldoet aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Heeft de Cliënt toch klachten, dan hoort Massage Praktijk Gewoon Gitte dat graag binnen een week na de Behandeling zodat er gezamenlijk op korte termijn naar een oplossing gezocht kan worden.

26. Wanneer de klacht niet in gezamenlijk overleg kan worden opgelost, kan de Cliënt de klacht indienen bij de NVST of bij de RBCZ. Massage Praktijk Gewoon Gitte neemt deel aan de klachtenregeling van de NVST (Ned. Vereniging van Soma Therapeuten). Op de website van de NVST (www.nvst.nl/klachtenformulier) is hier (nadere) informatie over opgenomen. Op de website van Massage Praktijk Gewoon Gitte is een button opgenomen waardoor de Cliënt rechtstreeks op de website van de NVST terecht komt.

27. Wanneer de Cliënt van mening is dat Massage Praktijk Gewoon Gitte een tuchtrechtelijk verwijt te maken valt, kan deze een tuchtklacht indienen bij de RBCZ. Massage Praktijk Gewoon Gitte is als Shiatsu therapeut onderworpen aan het – bij TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg) ondergebrachte – onafhankelijk tuchtrecht van de RBCZ. Op de website van TCZ (www.tcz.nu) is hier nadere informatie over opgenomen.

© Massage Praktijk Gewoon Gitte | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Gemaakt door Appelpit.nl